Independent Non-executive Directors

鄺志強先生

自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位,並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業地產有限公司、雅居樂集團控股有限公司、周大福珠寶集團有限公司、中遠海運國際(香港)有限公司、豐盛生活服務有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(於希臘上市)之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。鄺先生亦曾擔任中國電力國際發展有限公司之獨立非執行董事直至二零二一年六月三日及新創建集團有限公司之獨立非執行董事直至二零二二年十一月二十一日。