Executive Directors

李達民先生

自一九七二年出任本公司執行董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業地產有限公司之非執行董事,而該公司為上市公司。李先生為李兆基博士之胞弟及李家傑博士、李家誠先生及李寧先生之親屬。