Executive Directors

李家傑博士 - 金紫荊星章,太平紳士

為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九九三年出任本公司執行董事及副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入恒基兆業地產集團時,已主要負責中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司之副主席。彼亦為恒基兆業地產有限公司之主席兼董事總經理及香港中華煤氣有限公司之主席,而該兩間公司均為上市公司。彼曾擔任東亞銀行有限公司之非執行董事及小米集团之獨立非執行董事,直至二零一九年八月二十三日。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章(GBS)。彼為一國兩制研究中心理事會成員兼主席。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。彼為李兆基博士之兒子、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟及李達民先生之親屬。